اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-719144&text=%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%85%D9%84%D9%84+%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1+%D8%AF%D8%A7%D8%AF+%2F+%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84+%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4+%D9%81%D9%82%D8%B1+%D9%88+%DA%AF%D8%B1%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C+%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86

اشتراک گذاری