اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-719170&text=%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA+%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%AF%D9%8F%D8%B2+%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1+%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86+%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%2F+%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C+%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86+%D9%87%D8%A7+%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2+%D8%A8%D9%87+%D8%AF%D9%8F%D8%B2+%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1+%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85+%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%21

اشتراک گذاری