اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-719179&text=+%DA%A9%D8%B4%D9%81+%D9%88+%D8%B6%D8%A8%D8%B7+%DB%B3%DB%B4+%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B1+%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2+%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7+%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87+%D9%86%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87+%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%AF

اشتراک گذاری