اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-719240&text=%C2%AB%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%C2%BB+%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84+%DA%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88+%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA+%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85+%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%DB%8C+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%9F

اشتراک گذاری