اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-719360&text=%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85+%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%DA%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C+%D8%A7%D8%B4+%D8%AF%D8%B1+%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7+%21+%2F+%D8%AF%D8%B1+%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%AD%D8%B1%D9%81+%D9%85%DB%8C+%D8%B2%D9%86%D8%AF+%D9%86%D9%87+%D9%85%D9%86+%21

اشتراک گذاری