اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-719392&text=%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C+%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84+%D9%86%D8%B4%D8%B1+%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B0%DB%8C%D8%A8+%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87+%DB%8C%DA%A9+%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA+%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF+%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%2F+%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D9%81%D8%A7%D8%B4+%DA%A9%D8%B1%D8%AF

اشتراک گذاری