اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-719395&text=%DA%A9%D8%B4%D9%81+%D8%AC%D8%B3%D8%AF+%D8%A8%DB%8C+%D8%AC%D8%A7%D9%86+%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8+%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87+%D9%BE%D8%B3+%D8%A7%D8%B2+%D8%A2%D8%AA%D8%B4+%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C+%D9%85%D9%86%D8%B2%D9%84

اشتراک گذاری