اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-719403&text=2+%D9%82%D8%AA%D9%84+%D9%81%D8%AC%DB%8C%D8%B9+%D8%AF%D8%B1+%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C+%D9%85%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%86%D9%87+%2F+%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA+%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA+22+%D9%85%D8%B8%D9%86%D9%88%D9%86+%D8%A8%D9%87+%D9%82%D8%AA%D9%84

اشتراک گذاری