اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-719412&text=%DA%A9%D8%B4%D9%81+%DB%B2+%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C+%D9%85%D8%B3%D8%B1%D9%88%D9%82%D9%87+%D8%AF%D8%B1+%D9%BE%D9%84%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%2F+%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%82+%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1+%D8%B4%D8%AF

اشتراک گذاری