اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-719463&text=%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD+%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9+%DB%8C%D8%A7%D8%B3+%D8%B7%DB%8C+%DB%B2+%D9%85%D8%A7%D9%87+%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87++

اشتراک گذاری