اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-719490&text=%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1+%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87+%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87+%D8%A7%D8%B2+%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%87+%D8%B1%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7+%D8%AF%D8%B1+%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%B7+%D8%AE%D9%84%D9%88%D8%AA+%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D8%B4

اشتراک گذاری