اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-719510&text=%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86+%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AC%DB%8C++%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8+%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9++%D9%85%DB%8C%D8%B4%D9%88%D9%86%D8%AF

اشتراک گذاری