اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-719545&text=%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF+%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85+%D8%B4%D8%AF

اشتراک گذاری