اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-719681&text=%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81%3A+%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%84%D9%87+%D8%B1%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7+%D8%AF%D8%B1+%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1+%DA%A9%D8%A7%D8%B1+%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3+%D8%A7%D8%B3%D8%AA

اشتراک گذاری