اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-719733&text=%D9%88%D8%AD%D8%B4%D8%AA+%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87+%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%B2+%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA+%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF+%D8%AD%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C+%2F+%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4+%D9%87%D8%A7+%D8%A7%D8%B2+%D8%AA%D8%B1%D8%B3+%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4+%D9%81%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7+%2B+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85+%D9%87%D8%A7

اشتراک گذاری