اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-719831&text=%DA%A9%D8%B3%D8%A8+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85+%D8%B3%D9%88%D9%85+%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA+%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9+%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C+%D8%A8%D8%B1%D9%82+%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86+%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C+%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87+%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF+%D8%B1%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DB%8C+

اشتراک گذاری