اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-719844&text=%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7+%DB%B2%DB%B0+%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87+%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87+%D8%AF%D8%B1+%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE+%DB%8C%DA%A9%D8%B5%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D9%88+%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4+%D8%A8%DB%8C%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87+%D8%A8%D9%88%D8%AF

اشتراک گذاری