اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-719846&text=%D9%87%D8%B1+%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%DB%8C+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%D8%8C+%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF+%D8%A8%D9%87+%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%85+%D9%88+%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA+%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87+%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87+%DA%A9%D9%86%D8%AF

اشتراک گذاری