اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-719903&text=%D8%B3%D9%84%D9%81%DB%8C+%D8%B3%D8%AD%D8%B1+%D9%82%D8%B1%DB%8C%D8%B4%DB%8C+%D9%81%D9%82%D8%B7+%D8%A8%D8%A7+%D9%87%D8%AF+%D8%A8%D9%86%D8%AF+%2B+%D8%B9%DA%A9%D8%B3%0D%0A

اشتراک گذاری