اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-719944&text=%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87+%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87+%D8%A7%DB%8C+%DA%A9%D9%87+%D8%A8%D9%87+%D8%B1%D9%88%D8%B4+%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8%DB%8C+%D9%88+%D8%AF%D9%88+%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C+%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85+%D9%85%DB%8C%E2%80%8C+%D8%B4%D9%88%D8%AF

اشتراک گذاری