اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-719965&text=%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%3A+%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82+%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2+%D8%A8%D8%A7+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86+%DB%8C%DA%A9%DB%8C+%D8%A7%D8%B2+%D9%85%D9%87%D9%85%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86+%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84+%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3+%D8%A8%D8%A7+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%B1%D8%A7+%D8%AD%D9%84+%DA%A9%D8%B1%D8%AF

اشتراک گذاری