اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-719989&text=+%D8%AF%D8%A7%D9%85+%D8%B5%DB%8C%D8%BA%D9%87+%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+1364+%D9%85%D8%B1%D8%AF+%2F+%D9%87%D9%85%D9%87+%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A8+%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF

اشتراک گذاری