اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-720012&text=%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82+%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2+%D8%B3%D8%A7%D9%84+%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C+%D9%85%D8%B4%D8%AE%D8%B5+%D8%B4%D8%AF+%2F+%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4+%D9%88+%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4+%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D9%85+%D9%87%D8%A7+%D8%B1%D8%A7+%D8%A8%D8%B1%D8%B7%D8%B1%D9%81+%DA%A9%D8%B1%D8%AF

اشتراک گذاری