اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-720063&text=%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C+%DB%B6%DB%B0+%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF+%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7+%D8%A8%D9%87+%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7+%D8%AF%D8%B1+%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84

اشتراک گذاری