اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-720098&text=%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84+%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3+%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C+%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C+%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C%3A+%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%DB%8C+%D8%A8%D9%87+%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1+%D9%82%D8%B9%D8%B7%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87+%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

اشتراک گذاری