اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-720109&text=%D8%A7%DB%8C%D9%86+3+%D9%85%D8%B1%D8%AF+%D8%A8%D9%87+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C+%D9%87%D8%A7+%D9%85%D8%B1%DA%AF+%D9%85%DB%8C+%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%86%D8%AF+%2F+%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84%D9%87+%D8%B4%D9%88%D9%85+%D8%A7%D8%B2+%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86+%D8%AA%D8%A7+%DA%A9%D9%81+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86+%21+%2B+%D8%B9%DA%A9%D8%B3+%D9%88+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

اشتراک گذاری