اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-720120&text=%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1+%D9%88%D8%A7%D9%84%E2%80%8C+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%AA+%DA%98%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%84%3A+%D8%AF%D8%B1+%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87+%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85+%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C+%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1+%D9%86%D9%85%DB%8C+%D8%B4%D9%88%D8%AF

اشتراک گذاری