اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-720130&text=%DA%A9%D9%86%D8%AF%D9%88%DB%8C+%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C+%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%87+%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%9F+%2F+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85+

اشتراک گذاری