اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-720152&text=%D9%82%D8%AA%D9%84+%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87%DB%8C+%D9%BE%D8%B3%D8%B1+%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86+%D8%AF%D8%B1+%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86+%21+%2F+%D8%A7%D8%B4%DA%A9+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84+%D8%B9%D9%88%D8%B6%DB%8C+%21

اشتراک گذاری