اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-720253&text=%D8%A8%D8%A7+%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF+%D9%87%D9%85+%D8%AF%D9%84+%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3+%D8%A8%D9%87+%D8%AF%D8%B3%D8%AA+%D9%85%DB%8C+%D8%A2%DB%8C%D8%AF+%D9%87%D9%85+%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87+%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3+%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA+%D9%85%DB%8C+%D8%B4%D9%88%D8%AF

اشتراک گذاری