اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-720272&text=%D9%86%D9%81%D8%AA+%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86+%D8%B4%D8%AF

اشتراک گذاری