اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-720292&text=%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9+%D8%A7%DB%8C%D9%86+%D9%85%D8%B1%D8%AF+%D8%B3%D9%88%DA%98%D9%87+%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87+%D9%87%D8%A7+%D8%B4%D8%AF+%2F+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85+

اشتراک گذاری