اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-720338&text=%D8%B3%D8%AD%D8%B1+%D8%B4%D8%A7%D8%B7%D8%B1%DB%8C%3A+%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%AA+%26quot%3B%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%26quot%3B+%D9%85%D8%B1%D8%A7+%D8%A8%D9%87+%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85+%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B2+%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%AF

اشتراک گذاری