اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-720371&text=%D9%84%D8%A7%DA%A9+%D9%BE%D8%B4%D8%AA+%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D8%B1%D8%AF+%D8%B1%D8%A7+%D8%AD%D9%85%D9%84+%DA%A9%D9%86%D8%AF+%2F+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85+

اشتراک گذاری