اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-720391&text=%DA%A9%D8%B4%D9%81+%D9%A7%D9%A0+%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%B1%D9%85+%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D8%AE%D8%AF%D8%B1+%D8%AF%D8%B1+%D9%82%D9%88%DA%86%D8%A7%D9%86

اشتراک گذاری