اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-720392&text=%D9%85%D8%B1%DA%AF+%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86+%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9%DB%8C+%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86+%D8%A8%D9%87+%D8%B9%D9%84%D8%AA%DB%8C+%D9%85%D8%B3%D8%AE%D8%B1%D9%87+%21+%2B+%D8%B9%DA%A9%D8%B3

اشتراک گذاری