اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-720404&text=%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84+%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4+%D9%88%D8%B2%D9%86+%D8%A7%D8%B2+40+%D8%B3%D8%A7%D9%84+%D8%A8%D9%87+%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7

اشتراک گذاری