اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-720405&text=%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3+%D8%A7%D9%88%D8%B1%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3+%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%3A%E2%80%8C%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D9%85%D8%A7+%D8%B1%D8%A7+%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C+%DA%A9%D8%AA%DA%A9+%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B2%D9%86%D9%86%D8%AF

اشتراک گذاری