اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-720548&text=%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84+%D9%85%D8%B1%DA%AF+%D8%A8%D8%B9%D8%AF+%D8%A7%D8%B2+%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86+%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7+%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1+%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1+%D9%85%DB%8C+%D8%B4%D9%88%D8%AF%D8%9F

اشتراک گذاری