اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-720554&text=%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%B1+%D8%A7%D8%B2+%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7+%D8%AD%D8%B0%D9%81+%D8%B4%D8%AF

اشتراک گذاری