اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-720556&text=%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA+%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86+%26quot%3B%D8%B9%DB%8C%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C%26quot%3B+2.5+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1+%26quot%3B%D9%86%D9%85%DA%A9%DB%8C%26quot%3B

اشتراک گذاری