اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-720563&text=%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D9%82+%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87+%D8%A7%DB%8C+%DB%8C%DA%A9+%D8%B4%D8%A8+%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%B1+%D8%B4%D8%AF+%2F+%D8%AF%D8%B1+%DA%86%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1+%D8%B1%D8%AE+%D8%AF%D8%A7%D8%AF

اشتراک گذاری