اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-720599&text=%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA+%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA+%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4+%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA

اشتراک گذاری