اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-720605&text=%D8%B3%D8%B1%D8%B9%D8%AA+%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86+%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7+3+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1+%D9%85%DB%8C+%D8%B4%D9%88%D8%AF+%2F+%D9%85%D9%86%D8%B9+%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D8%AF+%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87+%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87+%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

اشتراک گذاری