اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-720611&text=%D9%86%D8%B1%D8%AE+%D8%B3%D9%88%D8%AF+%D9%88%D8%A7%D9%85+%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86+%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85+%D8%B4%D8%AF

اشتراک گذاری