اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-720641&text=%D9%82%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D9%81%3A%D8%B7%D8%B1%D8%AD+%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84+%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1+%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C+%DA%A9%D8%B3%D8%A8%E2%80%8C%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D8%B7%D9%84%D8%A8%DB%8C+%D8%B1%D8%A7+%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%B4%DA%A9%D9%86%D8%AF

اشتراک گذاری