اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-720652&text=%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86+%D9%88%DB%8C%D8%B2%D8%A7%DB%8C+%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%B1+%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C+%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1+%D8%AF%D8%B1+%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C+%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86+%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2%DB%8C+%D8%A8%D9%87+%D8%AB%D8%A8%D8%AA+%D9%86%D8%A7%D9%85+%D8%AF%D8%B1+%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%AD+%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF

اشتراک گذاری