اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-720679&text=%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87+%D8%B4%D8%AE%D8%B5+%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%8C+%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86+%D8%AC%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D9%86+%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87+%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C

اشتراک گذاری