اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-720694&text=%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8+%D8%AC%D8%AF%DB%8C+%D8%A8%D9%87+%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C+%D9%82%D9%88%DA%86%D8%A7%D9%86+

اشتراک گذاری