اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=https%253A%252F%252Fwww.rokna.net%252Ffa%252Ftiny%252Fnews-720730&text=%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA+%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84+%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C+%D8%B7%D9%86%D8%B2+%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86+%DB%B9%DB%B1+%D8%AF%D8%B1+%D8%B3%D8%B1%D8%B9%DB%8C%D9%86

اشتراک گذاری